Hankkeen ympäristövaikutukset arvioitu vähäisiksi

Hankkeesta on tehty lain edellyttämä ympäristö-
vaikutusten arviointi (YVA). Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on selvitetty mm. ympäristön nykytila, arvioitu hankkeen vaikutukset ja niiden merkittävyys sekä suunniteltu, miten haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää.

Koska tekopohjavesilaitos on suunniteltu sijoittuvaksi osittain Natura 2000 -verkostossa mukana oleville alueille, ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä on kiinnitetty erityistä huomiota hankkeen vaikutukseen toteutusalueella sijaitsevien Natura-alueiden suojeluarvoihin. Natura-arvioinnin mukaan alueiden kasvillisuudessa tulisi tapahtumaan muutoksia, mutta muutosten ei arvioitu olevan suojelukokonaisuuden arvon tai laajuuden kannalta merkittäviä. Alueella on tehty lisätutkimuksia arvion tarkentamiseksi, ks. TUTKIMUS.

Pälkäneen Keiniänrannan Natura-alueen tervalepikkoa.YVA:ssa arvioitiin hankkeen suorat ja epäsuorat vaikutukset mm.

Arvioinnit perustuivat lukuisiin erillisselvityksiin, jotka koskivat mm. alueen kasvillisuutta, eläimistöä, maaperää ja pohjavesiolosuhteita. Arvioinnin yhteydessä selvitettiin myös harjualueen käyttöä ulkoiluun, erilaiseen harraste- ja elinkeinotoimintaan. Alueen asukkaiden ja yrittäjien sekä erilaisten järjestöjen ja yhteisöjen näkemyksiä hankkeesta selvitettiin kyselyin ja haastatteluin. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä järjestettiin useita tiedotustilaisuuksia kohdealueen eri intressiryhmille.

Ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella hankkeen vaikutukset ympäristöön ovat paikallisia ja kohdentuvat laitosrakennelmien, siirtolinjojen, imeytysalueiden ja kaivojen välittömään läheisyyteen. Laaja-alaisia haitallisia ympäristövaikutuksia hankkeella ei ennakoitu olevan.
Imeytysallas sijoitetaan Kangasalan Vehoniemenharjulla olevaan käytöstä poistettuun
sorakuoppaan, jota saadaan samalla maisemoitua paremmin luontoon sopivaksi.
Vedenottokaivot maastoutuvat hyvin ympäristöönsä. Kuvassa Tavase Oy:n kaivo K2
Kangasalalla.

Tavase Oy
Viinikankatu 42 A
33800 Tampere