Lupa-asiat

Vaasan hallinto-oikeus on myöntänyt Tavase Oy:lle Kangasalan tuotantoaluetta koskevan luvan

Vaasan hallinto-oikeus on 13.12.2021 antamallaan päätöksellä pysyttänyt voimassa aluehallintoviraston myöntämän, Tavasen Oy:n Kangasalan tuotantoaluetta koskevan luvan.

Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken.

Vaasan hallinto-oikeus on myöntänyt Tavase Oy:lle Pälkäneen tuotantoaluetta koskevan luvan

Vaasan hallinto-oikeus on 16.6.2022 antamallaan päätöksellä pysyttänyt voimassa aluehallintoviraston myöntämän, Tavase Oy:n Pälkäneen tuotantoaluetta koskevan luvan. Lupa ei ole lainvoimainen.

 

Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen luvitukseen liittyvät vaiheet

YVA-menettely 2003 

Hankkeen ympäristövaikutukset arvioitiin hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä 2003. Vaikka aikaa on kulunut, YVA on edelleen ajan tasalla, koska hankealue ja vaikutusmekanismit ovat pysyneet samoina. 

Lupahakemus vireille 2003

Hankkeen lupahakemus laitettiin vireille Länsi-Suomen ympäristölupavirastossa. Hakemus jäi lepäämään lisätutkimusten tekemiseksi.   

Lisätutkimukset edellyttivät myös vesilain mukaisia lupia, valitusten takia niiden saaminen kesti pitkän aikaa. Täysimittakaavaisten tutkimusten toteuttaminen tapahtui vasta lainvoimaisen tutkimusluvan nojalla vuonna 2009.

Hakemusta täydennettiin 2012, 2013 ja 2014 

Tavase Oy täydensi hakemustaan mm. imeytys- ja merkkiainekokeessa saatujen lisätietojen perusteella ja hankkeen Natura-alueille aiheutuvien vaikutusten vähentämiseksi.   

Länsi- ja Sisä-suomen aluehallintoviraston päätös (18.6.2015 Nro 72/2015/2)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ensimmäinen päätös (18.6.2015 Nro 72/2015/2):  Aluehallintovirasto hylkäsi Tavase Oy:n hakemuksen tekopohjavesilaitoksen rakentamiseksi, koska se katsoi mm., että hankkeen toteuttaminen tuotantoalueilla heikentäisi merkittävästi Natura-alueen luontoarvoja, jotka ovat olleet Natura 2000-kohteen valintaperusteena.  

Vaasan hallinto-oikeuden päätös (12.4.2017 Nro 17/0124/2) 

Hallinto-oikeus kumosi Tavase Oy:n valituksesta aluehallintoviraston päätöksen ja palautti asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.   

Vaasan hallinto-oikeus katsoi, että hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu hakemussuunnitelman mukaan toteutettuna ennalta varautumisen periaate huomioon ottaen luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa tarkoitettuja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia niille luonnonarvoille, joiden vuoksi Keisarinharju-Vehoniemenharjun ja Keniänrannan alueet on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.  

Hallinto-oikeus katsoi lisäksi, että luvan myöntäminen hankkeelle on mahdollista tietyin edellytyksin. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti päätöksessä tulee antaa määräykset, joilla varmistetaan, että kiellettyjä vaikutuksia ei aiheudu. Lupamääräyksin voidaan varmistaa, ettei hanke merkittävästi heikennä Keisarinharju-Vehoniemenharjun ja Keiniänrannan Natura 2000 -alueiden suojelun perusteena olevia luontotyyppejä. Päätöksestä valitettiin edelleen korkeimmalle hallinto-oikeudelle.   

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös (30.8.2018  Taltionro  3947) 

Korkein hallinto-oikeus pysytti Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen Kangasalan  (Keisarinharju-Vehoniemenharju) osalta, mutta kumosi Pälkäneen (Keiniänranta) osalta.  

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös tarkoitti, että hankkeen vaikutusten merkitys Kangasalan Natura-alueelle ratkaistiin lainvoimaisesti. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hanke ei heikennä merkittävästi Natura-alueen perustana olevia luontoarvoja.   

Pälkäneen osalta korkein hallinto-oikeus totesi, että Tavase Oy:lle tulee varata tilaisuus ilmoittaa, aikooko se täydentää nykyistä hakemustaan Pälkäneellä sijaitsevan tuotantoalueen osalta tarvittavilla poikkeuslupapäätöksillä tai muuttaa suunnitelmaa niin, että luonnonsuojelulain säännökset eivät estä hankkeen toteuttamista.   

Katso päätös 

 
 

Tämän jälkeen Tavase Oy muutti Pälkäneellä sijaitsevan tuotantoalueen suunnitelmaa ja toimitti 31.5.2019 uuden hakemuksen aluehallintoviraston käsiteltäväksi.   

Katso hakemus

 
 

Kangasalla sijaitsevien tuotantoalueiden lupaprosessi jatkui aluehallintovirastossa vanhan hakemuksen nojalla ja aluehallintovirasto myönsi Kangasalla sijaitseville tuotantoalueille luvan 13.12.2019. Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen.   

Katso päätös

 
 

Aluehallintovirasto myönsi Pälkäneellä sijaitsevalle tuotantoalueelle luvan 4.6.2020 antamallaan päätöksellä. Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen.   

Katso päätös 

 

Vaasan hallinto-oikeus pysytti 13.12.2021 antamallaan päätöksellä voimassa aluehallintoviraston myöntämän, Tavase Oy:n Kangasalan tuotantoaluetta koskevan luvan. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken.   

Katso päätös

 

Vaasan hallinto-oikeus pysytti 16.6.2022 antamallaan päätöksellä voimassa aluehallintoviraston myöntämän, Tavase Oy:n Pälkäneen tuotantoaluetta koskevan luvan. Päätös ei ole lainvoimainen.  

Katso päätös