Lupa-asiat

Aluehallintovirasto on myöntänyt luvat Tavaselle 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Tavase Oy:lle luvat tekopohjavesilaitokselle. Kangasalan tuotantoaluetta koskeva lupa myönnettiin 13.12.2019. Pälkäneen tuotantoaluetta koskeva lupa myönnettiin 4.6.2020. 

Molemmista lupapäätöksistä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken.

YVA-menettely 2003 

Hankkeen ympäristövaikutukset arvioitiin hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä 2003. Vaikka aikaa on kulunut, YVA on edelleen ajan tasalla, koska hankealue ja vaikutusmekanismit ovat pysyneet samoina. 

Lupahakemus vireille 2003

Hankkeen lupahakemus laitettiin vireille Länsi-Suomen ympäristölupavirastossa. Hakemus jäi lepäämään lisätutkimusten tekemiseksi.   

Lisätutkimukset edellyttivät myös vesilain mukaisia lupia, valitusten takia niiden saaminen kesti pitkän aikaa. Täysimittakaavaisten tutkimusten toteuttaminen tapahtui vasta lainvoimaisen tutkimusluvan nojalla vuonna 2009.

Hakemusta täydennettiin 2012, 2013 ja 2014 

Tavase Oy täydensi hakemustaan mm. imeytys- ja merkkiainekokeessa saatujen lisätietojen perusteella ja hankkeen Natura-alueille aiheutuvien vaikutusten vähentämiseksi.   

Länsi- ja Sisä-suomen aluehallintoviraston päätös (18.6.2015 Nro 72/2015/2)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ensimmäinen päätös (18.6.2015 Nro 72/2015/2):  Aluehallintovirasto hylkäsi Tavase Oy:n hakemuksen tekopohjavesilaitoksen rakentamiseksi, koska se katsoi mm., että hankkeen toteuttaminen tuotantoalueilla heikentäisi merkittävästi Natura-alueen luontoarvoja, jotka ovat olleet Natura 2000-kohteen valintaperusteena.  

Vaasan hallinto-oikeuden päätös (12.4.2017 Nro 17/0124/2) 

Hallinto-oikeus kumosi Tavase Oy:n valituksesta aluehallintoviraston päätöksen ja palautti asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.   

Vaasan hallinto-oikeus katsoi, että hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu hakemussuunnitelman mukaan toteutettuna ennalta varautumisen periaate huomioon ottaen luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa tarkoitettuja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia niille luonnonarvoille, joiden vuoksi Keisarinharju-Vehoniemenharjun ja Keniänrannan alueet on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.  

Hallinto-oikeus katsoi lisäksi, että luvan myöntäminen hankkeelle on mahdollista tietyin edellytyksin. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti päätöksessä tulee antaa määräykset, joilla varmistetaan, että kiellettyjä vaikutuksia ei aiheudu. Lupamääräyksin voidaan varmistaa, ettei hanke merkittävästi heikennä Keisarinharju-Vehoniemenharjun ja Keiniänrannan Natura 2000 -alueiden suojelun perusteena olevia luontotyyppejä. Päätöksestä valitettiin edelleen korkeimmalle hallinto-oikeudelle.   

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös (30.8.2018 Taltionro 3947) 

Korkein hallinto-oikeus pysytti Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen Kangasalan  (Keisarinharju-Vehoniemenharju) osalta, mutta kumosi Pälkäneen (Keiniänranta) osalta.  

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös tarkoitti, että hankkeen vaikutusten merkitys Kangasalan Natura-alueelle ratkaistiin lainvoimaisesti. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hanke ei heikennä merkittävästi Natura-alueen perustana olevia luontoarvoja.   

Pälkäneen osalta korkein hallinto-oikeus totesi, että Tavase Oy:lle tulee varata tilaisuus ilmoittaa, aikooko se täydentää nykyistä hakemustaan Pälkäneellä sijaitsevan tuotantoalueen osalta tarvittavilla poikkeuslupapäätöksillä tai muuttaa suunnitelmaa niin, että luonnonsuojelulain säännökset eivät estä hankkeen toteuttamista.   

Katso päätös Tämän jälkeen Tavase Oy muutti Pälkäneellä sijaitsevan tuotantoalueen suunnitelmaa ja toimitti 31.5.2019 uuden hakemuksen aluehallintoviraston käsiteltäväksi.   

Katso hakemusKangasalla sijaitsevien tuotantoalueiden lupaprosessi jatkui aluehallintovirastossa vanhan hakemuksen nojalla ja aluehallintovirasto myönsi Kangasalla sijaitseville tuotantoalueille luvan 13.12.2019. Päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken.   

Katso päätösAluehallintovirasto myönsi Pälkäneellä sijaitsevalle tuotantoalueelle luvan 4.6.2020 antamallaan päätöksellä. Päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken.   

Katso päätös