Natura 2000, Kangasala

Natura 2000, Kangasala

Keisarinharjun – Vehoniemenharjun Natura-alue (FI0316001) sijoittuu kahden suurjärven, Roineen ja Längelmäveden, väliin. Alueeseen kuuluu Suomen suurimpiin kuuluva suppakuoppa, Punamultalukko. Natura–alueen pinta-ala on 268 ha. Suojelun perusteena on luontodirektiivi (SCI) Tekopohjavesilaitoksen rakennusten, siirtoputki- ja painelinjojen rakentaminen hävittää nykyisen kasvillisuuspeitteen rakenteiden alta. Imeytysalueiden pienilmasto tulee muuttumaan sadetuksen seurauksena. Hankkeella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Keisarinharjun-Vehoniemenharjun Natura-alueen suojeluarvoille eikä alueen eheydelle.

Hanke ei heikennä Natura 2000 -verkoston yhtenäisyyttä. Suomessa Natura-alueilla on harjumetsää noin 200–380 km2. Hanke vaikuttaa heikentävästi Natura-alueiden harjumetsien kokonaissuojelualaan vain 0,01-0,02 %. Natura-alueella suojeltavien luontotyypin toiminnalliset ominaispiirteet pysyvät pitkällä aikavälillä kokonaisuudessaan vakaana.  Muutos kohdistuu harjumetsien luontotyypin luontaiseen levinneisyyteen ja paikallisesti harjumetsien rakenteellisiin ominaispiirteisiin. Hanke heikentää paikoin harjumuodostumien metsäiset -luontotyypin säilymistä Natura-alueella. Vaikutus harjumetsiin on vähäinen. Harjumetsien levinneisyys heikkenee laitoksen toiminnan ja rakentamisen takia noin 0,98 %:lla (noin 2,4 ha). Yhdessä Raikun vesiosuuskunnan vesihuoltolinjasuunnitelman kanssa harjumetsien levinneisyys heikkenee noin 1 %:lla. Natura-alueen ekologinen rakenne ja toiminta säilyvät pitkällä aikavälillä elinkelpoisina, eikä hanke vaikuta merkittävän kielteisesti kyseisen alueen eheyteen ja suojelutavoitteeseen. Suojelun olennaiset arvot ja ekologinen toimintakyky säilyvät. Suojelutavoitteet valtion omistamalla Punamultalukon kiinteistön (211-463-2-107) osalla eivät vaarannu. Kaikkiaan suunnitellut toimet kohdistuvat pysyvästi noin 0,14 hehtaarin alalle Punamultalukon kiinteistöllä. Se vastaa Punamultalukon pinta-alasta noin 0,6 %. Väliaikaisesti vaikutetaan kasvillisuuteen noin 0,6 ha alalla. Laitoksen toimintaa ohjataan siten, että Punamultalukon suppasuon kasvillisuudelle ei aiheuteta muutoksia.

Aluehallintovirasto on todennut seuraavaa:

Hanke ei aiheuta luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa tarkoitettuja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia niille luonnonarvoille, joiden vuoksi Keisarinharju-Vehoniemenharjun alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Hanke ei heikennä merkittävästi Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja yksinään eikä tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa. Hanke ei heikennä tai hävitä luontodirektiivin liitteissä mainittujen lajien lisääntymis- tai levähdyspaikkoja, eikä siten ole luonnonsuojelulain 49 §:n vastainen. Hankkeen vaikutusarvioihin ei jää merkittävää epävarmuutta eikä siitä aiheudu luonnonsuojelulain tai sen nojalla säädetyn vastaisia seurauksia.