Miten tekopohjavettä tuotetaan

Tekopohjaveden tuottaminen

Raakavesi pumpataan Roineesta Hiedanperänlahdella sijaitsevalla raakavesipumppaamolla. Raakavesipumppaamolta raakavesi pumpataan eri tuotantoalueille. Tuotantoalueilla raakavesi imeytetään maaperään kaivo-, sadetus- ja allasimeytystä käyttäen. 

Tavase Oy:n tekopohjavesilaitoksen pääasiallinen imeytysmenetelmä on kaivoimeytys. Raakavesi imeytetään kaivoa ympäröivään maaperään siivilän kautta. Imeytyskaivo vastaa rakenteeltaan vedenottokaivoa. Maaperässä vesi jatkaa kulkua kaivon ulkopuolella painovoimaisesti kohti pohjavettä. Imeytyskaivolla ja sen rakenteella ei ole yhteyttä raakaveden puhdistumiseen, vaan se toimii ainoastaan välineenä, jolla vesi saadaan imeytymään maaperään ja edelleen pohjavesivyöhykkeeseen.  

Kaivoimeytyksen etuja muihin imeytysmenetelmiin verrattuna ovat esimerkiksi tilansäästö ja vähäiset maisemavaikutukset. Lisäksi kaivoimeytyksen avulla voidaan ohittaa mahdolliset veden pystysuoraa imeytystä estävät tiiviit maaperän välikerrokset.  

Muita käytettäviä imeytysmenetelmiä ovat sadetusimeytys ja allasimeytys.   

Sadetusimeytyksessä raakavettä sadetetaan maanpinnalle käyttämällä imeytysalueille pinta-asennuksena tehtyä imeytysputkistoa. Sadetettu vesi imeytyy maan sisään ja kulkeutuu pohjavesivyöhykkeeseen.  

Allasimeytyksessä imeytettävä vesi imeytyy maapohjaisen altaan pohjan läpi ja kulkeutuu pohjavesivyöhykkeeseen. Tavase Oy:n tekopohjavesilaitos hyödyntää käytöstä poistettua soranottoaluetta allasimeytykseen.  

Pälkäneen puoleisella tuotantoalueella käytetään jälleenimeytystä siirtämään tekopohjavettä ja luontaisesti muodostunutta pohjavettä maan alla olevan Taustialantien kallio- ja moreenikynnyksen yli. Vesi nostetaan ennen kynnystä ylös pohjavesikaivoista, siirretään putkessa maan alla kynnyksen yli ja imeytetään kynnyksen jälkeen takaisin maaperään imeytyskaivojen kautta.

Imeytetty vesi otetaan maaperästä ylös pohjavesikaivoilla, jotka sijaitsevat eri kaivoalueilla. Pohjavesikaivoista vesi pumpataan kaivoalueilla sijaitsevien mittauskaivojen kautta siirtopumppaamoon. Siirtopumppaamolta tekopohjavettä johdetaan Kangasalan, Tampereen ja Valkeakosken suuntiin. 

JärviKallioPohjavesi(sorassa)SoraRaakavesiSadetusimeytysImeytysallasImeytyskaivoTuotantokaivoValmis juomavesi