Natura 2000 Pälkäne

Natura 2000, Pälkäne

Pälkäneen puoleinen tuotantoalue TUA3 sijoittuu Keiniänrannan Natura-alueen (FI0338005) läheisyyteen, mutta tekopohjavesilaitoksen rakenteita ei sijoitu Natura-alueelle. Keiniänrannan Natura-alue on liitetty Suomen Natura 2000 -verkostoon luontodirektiivin mukaisena alueena ja perustettu myöhemmin erityisten suojelutoimien alueeksi. Vallitsevina kasvillisuustyyppeinä alueella ovat tervaleppäkorpi sekä saniaistyypin kostea lehto. Tekopohjavesilaitoksen toiminta voi aiheuttaa muutoksia Keiniänrannan hydrologiassa (virtaamissa sekä pohjavesi- ja avovesipintojen tasoissa), vedenlaadussa sekä purkautuvan pohjaveden lämpötilassa. Muutokset näissä tekijöissä vaikuttavat Keiniänrannan kasvillisuuteen ja eläimistöön sekä luontotyyppien ominaispiirteisiin ja rakenteeseen. Hanke ei merkittävästi heikennä Keiniänrannan Natura-alueen eheyttä ja koskemattomuutta, eivätkä suojelutavoitteet vaarannu. Tekopohjavesilaitoksen toiminnan  vaikutukset tunnetaan riittävällä tarkkuudella.

Aluehallintovirasto on todennut seuraavaa

Hanke ei lupamääräysten mukaisesti toteutettuna aiheuta luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa tarkoitettuja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia niille luonnonarvoille, joiden vuoksi Keiniänranta on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Hanke ei heikennä merkittävästi Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja yksinään eikä tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa.