Ympäristöasiat

Ympäristöystävällinen tapa tuottaa talousvettä

Tekopohjaveden muodostaminen on ympäristöystävällinen tapa käsitellä vettä, sillä se kuluttaa huomattavasti vähemmän kemikaaleja kuin kemiallinen pintavedenkäsittely. Saostuskemikaalia ei tarvita, mikä tarkoittaa miljoonan kilon vähennystä vuodessa.  

Pintavedenkäsittelystä syntyvien jätevesien (huuhtelu- ja pesuvesien) määrä vähenee vuosittain  miljoona kuutiometriä.

Tekopohjavesilaitoksen hiilijalanjälki on noin 30 g CO2e tuotettua talousvesikuutiota kohti, kun esimerkiksi vastaavan pintavesilaitoksen hiilijalanjälki on noin 150 g CO2e tuotettua talousvesikuutiota kohti eli noin viisinkertainen tekopohjavesilaitokseen verrattuna. (Vedenhankintaselvitys)

Tekopohjavesilaitoksen tuotantoalueet TUA1 ja TUA2 sijoittuvat osittain Keisarinharjun–Vehoniemenharjun Natura-alueelle Kangasalla. Hankkeella ei kuitenkaan ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Natura-alueen suojeluarvoille eikä alueen eheydelle.  

Hankkeen Natura-vaikutusten merkitys on arvioitu lainvoimaisesti korkeimman hallinto-oikeuden toimesta. Hanke ei heikennä merkittävästi alueen eheyttä tai niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi Natura 2000 -alue on perustettu. Suojeltavan luontotyypin ominaispiirteet pysyvät pitkällä aikavälillä vakaana ja suojelutavoitteet eivät vaarannu. Harjumetsien levinneisyys heikkenee vain noin 1%:lla. 

Tekopohjavesilaitoksen tuotantoalue TUA3 sijoittuu Keiniänrannan Natura-alueen läheisyyteen Pälkäneellä, mutta mitään tekopohjavesilaitoksen rakenteita ei sijoiteta Natura-alueelle. Tekopohjavesilaitoksen toiminta voi aiheuttaa muutoksia Keiniänrannan hydrologiassa (virtaamissa sekä pohjavesi- ja avovesipintojen tasoissa), vedenlaadussa sekä purkautuvan pohjaveden lämpötilassa. Hanke ei kuitenkaan merkittävästi heikennä Keiniänrannan Natura-alueen eheyttä ja koskemattomuutta, eivätkä suojelutavoitteet vaarannu. Tekopohjavesilaitoksen toiminnan vaikutukset tunnetaan ja vaikutuksia hallitaan tarkkailutuloksiin perustuen tekopohjavesilaitoksen ajotavalla. 

Aluehallintoviraston päätöksen mukaan hanke ei heikennä merkittävästi Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luontoarvoja. 

Natura 2000, Kangasala

Tekopohjavesilaitoksen tuotantoalueet TUA1 ja TUA2 sijoittuvat osittain Keisarinharjun-Vehoniemenharjun Natura-alueelle. Hankkeella ei kuitenkaan ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Natura-alueen suojeluarvoille eikä alueen eheydelle.

Natura 2000, Pälkäne

Tekopohjavesilaitoksen tuotantoalue TUA3 sijoittuu Keiniänrannan Natura-alueen läheisyyteen, mutta tekopohjavesilaitoksen rakenteita ei sijoitu Natura-alueelle. Natura-luontoarvot eivät heikenny merkittävästi, koska hankkeen vaikutuksia hallitaan tarkkailutuloksiin perustuen tekopohjavesilaitoksen ajotavalla