Tavasen tekopohjavesihanke

Uusi tekopohjavesilaitos

Tavase Oy suunnittelee uutta tekopohjavesilaitosta Vehoniemen ja Isokankaan harjualueille Kangasalla ja Pälkäneellä. Laitoksen tarkoituksena on turvata Tampereen ja Valkeakosken seudun vedensaanti pitkällä aikavälillä. 

Asukasmäärä kasvaa Tampereen ja Valkeakosken seudulla. Myös vedentarve lisääntyy. Tekopohjavesihankkeella voidaan turvata seutukunnan asukkaille ja teollisuudelle hyvälaatuinen ja pienellä hiilijalanjäljellä tuotettu talousvesi sekä turvata poikkeus- ja kriisitilanteissa vedenhankinnan toimintavarmuus. 

Tekopohjavesilaitos on myös kustannustehokas tapa tuottaa talousvettä (Vedenhankintaselvitys).  Tekopohjavesilaitos vahvistaa vedenjakelun kapasiteettia. Hankkeen on ennakoitu lisäävän myös seudun asuinviihtyvyyttä, mahdollistavan seutukunnan elinkeinotoiminnan kasvua ja tarjoavan mahdollisuuksia teollisuudelle, joka käyttää talousvettä. 

Tekopohjavesilaitoksen suunniteltu käyttöönotto on 2020-luvun lopulla.

Lupa-asiat

Vaasan hallinto-oikeus on 13.12.2021 antamallaan päätöksellä pysyttänyt voimassa aluehallintoviraston myöntämän, Tavase Oy:n Kangasalan tuotantoaluetta koskevan luvan. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken. 

Kangasalan lupa, VHAO

Kangasalan lupa, AVI

Vaasan hallinto-oikeus on 16.6.2022 antamallaan päätöksellä pysyttänyt voimassa aluehallintoviraston myöntämän, Tavase Oy:n Pälkäneen tuotantoaluetta koskevan luvan. Päätös ei ole lainvoimainen.

Pälkäneen lupa, VHAO

Pälkäneen lupa, AVI

Tavase Oy:n vesilupa-asiaa on käsitelty useita vuosia, mikä johtuu sitä, että korkein hallinto-oikeus palautti asian käsittelyn uudelleen aluehallintovirastolle. Hanketta on myös kehitetty ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Tavase Oy:n vesilupaprosessin keskiössä ovat olleet hankkeen vaikutukset lähellä sijaitseviin Natura-alueisiin. Asiaa on käsitelty hallinto-oikeuksissa kattavasti ja jokainen lupa- ja oikeusaste on mm. tehnyt katselmuksen hankealueelle. 

Tekopohjaveden siirtäminen osakaskuntiin

Tekopohjaveden siirto osakaskuntiin on osakaskuntien vesihuoltolaitosten vastuulla, ja siirtoa varten tarvittavat siirtolinjat luvitetaan erikseen.